THESIS TUNGKOL SA WIKANG BALBAL

Kung tayo ay makakabalik sa kauna-unahang bahagi ng siglong ito, maaaring malito na tayo dahil sa mga bagong paraan ng paggamit ng mga salita. Lumang salita, bagong rejister Ang teknolohiyang kompyuter ay hindi nakaligtas sa penomenang kalalarawan. Nakita ang kahalagahan ng intelektwalisasyon nito upang tayo ay makasabay sa alon ng globalisasyon na siyang layunin ng bawat isa. Isang mithiin ng Pilipinas ang makasunod sa pagsulong ng malalakas na bansa, gaya ng Estados Unidos, Hapon, at Tsina. Ang syensya at teknolohiya ay hindi nakaaabot sa nakararami sapagkat itinuturo sa Ingles at masasabing eksklusibo ito sa may teknikal na kaalaman.

Hayaan nating ang makabagong likha ng teknolohiya ang umakay sa atin tungo sa landas ng pagtatagumpay ng ating mithiin. Help Center Find new research papers in: Ang intelektwalisasyong wikang Filipino sa disiplinang kompyuter ay makakatulong dahil mas magiging malawak ang sakop ng mga maaari nang gumamit ng teknolohiyang ito. Hayaan nating ang mga nabanggit na puntos ay magbigay-daan sa pagbuo ng isang pag-aaral sa intelektwalisasyon ng Filipino sa disiplinang kompyuter. Linguistic Society of the Philippines. Rex Publishing House, Inc.

Anu-ano pang mga dating salitang may mga tradisyunal na kahulugan ang maidaragdag at magbabago? Ang ikatlong paraan ng elaborasyon ay ang pagbibigay ng mga sariling likhang salita bilang panumbas. Hindi lamang Pilipinas ang naghahangad na makakuha ng mga pandaigdigang impormasyon.

thesis tungkol sa wikang balbal

Network, internet, e-mail, net surfing, chatting, solution legacy, online, hard copy; at tunykol pang kauri, sa anu-ano pang rejister sila makikilala? Sa bahaging ito, lalo na sa aspetong leksikon, mahalagang manghiram ng terminolohiya at pariralang teknikal na angkop sa rejister na akademiko bilang hakbang sa intelektwalisasyon.

Ang mga terminong ito ay isinailalim sa nabanggit na prosesong elaborasyong leksikal upang makalikha ng mga katumbas na terminolohiyang pangkompyuter sa Filipino.

Panimula sa thesis – College Students Essay

Ginagamit ito ng mga bihasa sa paggamit ng internet sapagkat bukod halbal ito ay nakalilibang, thwsis ka pa ng mga bagong kakilala hindi lamang mula sa sariling bansa kundi mula pa sa ibayong—dagat.

Ang unang iminungkahing elaborasyon ng mga leksikon sa kompyuter, ang tuwirang panghihiram ng terminong kompyuter sa Ingles, ay ang hindi pagbabago sa pagbabaybay ng termino at maging sa pagbigkas nito. Ang akda ni Joshua Fishman na may titulong Language Modernization ang Planning in Balba, with Other Types of National Modernization and Planning ay malaking ambag sa pagsusuri ng mga suliranin sa intelektwalisasyon ng wika kabilang ang pagmumungkahi ng mga paraan upang malutas ang mga problemang nasabi.

  EPWP PHASE 3 BUSINESS PLAN

Ang intelektwalisasyong wikang Filipino sa disiplinang kompyuter ay makakatulong dahil mas magiging malawak ang sakop ng mga maaari nang gumamit ng teknolohiyang ito. Ayon kay Ken Uranoang elaborasyon leksikal ay isang proseso ng intelektwalisasyon ng mga terminolohiya.

thesis tungkol sa wikang balbal

Ang pag-uulit-gamit ng mga dating katawagan ay lumikha ng bagong rejister. Hindi lingid sa mga Pilipino na Ingles ang wikang ginagamit ng mga programang kompyuter sapagkat una sa lahat, isang Amerikano ang gumawa nito, at ikalawa, Ingles ang isang wika gamit sa pandaigdigang palitan ng impormasyon. Ang mahalagang mensaheng ipinapahayag ni Bill Gates ay gungkol malaking implikasyon upang pag-ibayuhin na maintelektwalisa ang Filipino: Ikalawa, maaaring yumaman pa ang elaborasyong galbal sa kompyuter kung nilimitahan na lamang ang panghihiram sa wikang Ingles.

Ang ablbal kaisipang ito ang hamon para magsagawa ng isang pag-aaral ang risetser. Kasama na rito ang paggamit ng electronic mail o e-mail na nagawang posible ang mabilis na paghahatid ng mga liham patungo sa nais na mapahatiran nito saan mang parte ng mundo.

Balval kasalukuyang palisi sa edukasyong bilinggwal ay nagsaaad na ang pagtatamo ng komperens sa Filipino at Ingles sa lebel na pambansa sa pamamagitan ng pagtuturo ng dalawang wika at paggamit ng mga ito bilang midyum ng pagtuturo ng dalawang wika at paggamit ng mga ito bilang midyum ng pagtuturo sa lahat ng antas ng edukasyon.

Thesis tungkol sa salitang balbal

Una, ang termino ay kinakailangang baybayin na iba sa pagpipilian ngunit lahat ng terminong kompyuter ay nakaangkla sa Ingles. Ang intelektwalisasyon ng wikang kompyuter ay di tulad ng iba sa thesiw ng syensya at teknolohiya ngunit ang pagsasakatuparan nito ay maaaring makabawas sa posibleng problemang kakaharapin ng mga taong hindi bihasa sa wikang Ingles at maging sa mga taong Ingles ang pangalawang wika.

Syensyang panlipunan, at iba pang bagong gamiting siyentipiko na hiniram nang buong buo.

  CURRICULO LATTES SERVE COMO CURRICULUM VITAE

Mabilisan ang mga pagbabagong nangyayari rito sa syensya at teknolohiya; sa isang kisapmata lamang, may inobasyon nang ipinakikilala sa sangkatauhan. Remember me on this computer. Ang mga nakikinabang lamang sa komersyo sa World Wide Web ay iyong mga sq kaalaman sa kompyuter at maging sa wikang Ingles.

Isa pang paraan ng pakikipagkomyunikeyt sa pamamagitan ng kompyuter ang tngkol na chatting. Linguistic Society of the Philippines. Kaugnay nito, napagkilala ng risetser na ito ang kahalagahan ng elaborasyong leksikal sa kompyuter sa Filipino mula sa wikang Ingles sa pamamagitan ng dalawang paraan: Magiging wikang pantulong ang mga wikang Filipino para makahanap sila ng kanilang katungkulan bilang Filipino, at kasanayan sa Ingles sa pagtugon sa aikang ng bansa sa komunidad ng mga nasyon. Kung tayo ay makakabalik sa kauna-unahang bahagi ng siglong ito, maaaring malito na tayo dahil sa mga bagong paraan ng paggamit ng mga salita.

Bukod sa mga ito, ang programa ay kinakailangan maglaan ng mga pagkakataon para sa mapanuring pagbasa sa mga nakasulat na artikulo tungkol sa larangang pinagpapakadalubhasaan upang tumugon sa pangangailangan ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral. Mapapalawak at malilinang ang Filipino bilang wika ng diskurso sa iskolarship para sa patuloy na intelektwalisasyon. Hindi lahat ghesis ginagamit na mga salita na pagpipilian ng balbak respondents ay maituturing na teknikal; kinakailangang isama sa sarbey ang mga salitang karaniwang ginagamit.

Panimula sa thesis

Gaya ng naipahiwatig na, sa kasalukuyan, ang mga konsepto sa komyuter ay naipahayag lamang sa Ingles. Walang ibang landas kundi ang landas ng pag-usbong muna at pag-unlad ng wika sa syensya at teknolohiya.

thesis tungkol sa wikang balbal

Mahalaga rin na bigyan ng konsiderasyon ang iba nating mamamayang Pilipino na hindi bihasa sa paggamit ng wikang Ingles. Ikaapat, ginagamit ang wikang Filipino na nagsasaad na: